top of page

ALLMÄNNA VILKOR

allmäna vilkor

Drivmedelstillägg – DMT

På våra transportuppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Priset på drivmedel justeras kontinuerligt och för att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare, regleras denna med ett drivmedelstillägg.

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s indextal för diesel "K92SÅ0900" för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Aktuellt DMT

2022-10-01 (35,32 %)
2024-07-01 (16,06 %)

Godsinformation

Några viktiga saker att tänka på när du bokar transport:

       Allmänna villkor - För alla våra uppdrag gäller Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2000.

      Att tänka på för dig som avsändare - Viktigt att godset är rätt förpackat så att det klarar både transport och samlastning med annat gods. Du som avsändare skriver en fraktsedel som ska innehålla mottagarnamn, adress, telefonnummer, vikt, antal kolli och skrymme. Om godset är klassat som farligt gods, måste detta anges, även information om eventuell tullplikt.

       Att tänka på för dig som mottagare - Kontrollera emballagets skick och stäm av antalet kolli med fraktsedeln. Om godset är skadat eller saknas måste detta noteras på kvittensdelen på fraktsedeln. Beskriv vad som är skadat och ta gärna också kort. Kontakta oss snarast.

       Mått, vikt och volym - Transportpriset baseras på godsets vikt. Men om godset tar stor plats gentemot sin vikt så beräknas priset efter skrymmevikt. Skrymme mäts i kilo per kubik, pallplats eller flakmeter.

 *Gods längre än 2,4 meter taxeras 225 kg per löpmeter

Sverige

1 kbm (kubikmeter)= 280 kg

1 ppl (pallplats)= 0,4 flm

1 flm (flakmeter)= 1950 k

Utrikes

1 kbm (kubikmeter)= 333 kg

1 ppl (pallplats)= 0,4 flm

1 flm (flakmeter)= 2000 kg (Norden, Eng & Irland)

1 flm (flakmeter)= 1850 kg (utanför Norden)

 *Gods längre än 2,4 meter taxeras 225 kg per löpmeter

       Farligt gods - Vid farlig godstransport krävs av dig som avsändare att korrekt förpacka, klassa och märka godset. Viktigt också att deklarera godset enligt föreskrifter som finns hos transportbolaget. Det gods som räknas som farligt gods är de produkter och ämnen som kan skada levande varelser, miljö, eller annat gods (om det inte hanteras rätt under transporten). Några exempel är giftiga, explosiva eller frätande ämnen.

       Reklamation - Om godset har skador eller brister som varit dolda av emballage och därför inte upptäckts förrän efter uppackning måste du reklamera skadan skriftligt inom 7 arbetsdagar efter mottagandet. När du anmäler skadan inom denna tid anses skadan vara orsakad under transporten om inte 247 Logistics kan visa motsatsen. Om du däremot reklamerar efter 7 arbetsdagar, är det istället du som ska bevisa att skadan uppkommit under transporten. Den slutliga reklamationsfristen löper ut ett år efter mottagandet. 247 Logistics vill kunna besiktiga skadan. Du får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset. Du måste förvara både godset och emballaget väl. Du måste själv framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek.

       Varuförsäkring / transportförsäkring - Beroende av godsslag kan lagar och konventioner begränsa transportörens ansvar avsevärt. Därför rekommenderar vi alla transportkunder att teckna en separat varuförsäkring.

       Utrikestransporter - Det krävs särskilda dokument utfärdade enligt respektive lands bestämmelser när gods ska transporteras till länder som ligger utanför EU.

       Du bör bifoga följande handlingar:

  • Fraktsedel/CMR.

  • Din handelsfaktura från det företag som sålt godset eller annan handling som styrker värdet.

  • Andra handlingar för att reglera skadan korrekt, exempelvis fotografier. Om du har en varuförsäkring ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag för en snabbare handläggning. Därför rekommenderar 247 Logistics dig att alltid vara försäkrad.

bottom of page